Lotyniškas antraštinis žodis
Tekstas žodyno straipsniuose
 • 1. vēr|um, ī n
 • Daiktavardis, 2 linksniuotė (taisyklinga), niekatroji, bendrinis. Skiemenys: LB (2)
 • Sirvydas 1642
  • Bá to prawdá. Sanè verum eſt. O tay tieſa.
  • Odſtępuię, Abſcedo, digredior, deſero officium, deſciſco à vero. Atſtoiu.
  • Prawda, Veritas, verum. Tieſa.
  • Rozeznánie. Diſtinctio, dijudicatio veri & falſi. Paźintis.
 • Jokantas 1936
  • vērus 3 (adv. ) su comp. ir sup.
   1) tikras amicus, accusator, heres; turpitudo vera aut ficta; timor turinti pagrindo; causa verissima; subst. vērum, ī n tiesa cupio verum invenire; vera loqui; tam aversus a vero; *ex vero sutinkamai su tiesa; veri similis, veri similitudo, žiūr. similis, similitudo.
   2) trop. tiesą kalbąs, teisingas, atviras verum Apollinis os tiesą skelbiąs; verissimus iudex; mei testes veri sunt; taip pat apie daiktus: protingas, tinkamas, geras, teisingas negat verum esse adlici benevolentiam cibo; neque verum esse, qui suos fines tueri non potuerint, alienos occupare netinka, nedera. —
   vērum adv.
   1) tikrai, taip yra P, facies? — verum! T.
   2) bet, tačiau (labiau pabrėžiant: verum enim vero) verum esto: gloriorus fuisti; nonne emori per virtutem praestat quam vitam miseram per dedecus amittere? verum enim vero victoria in manu nobis est S bet iš tikrųjų pergalė mūsų rankose; etiamsi taceant, satis dicunt, verum non tacent; duo erant signa non maxima, verum eximia venustate; non aetate, verum ingenio apiscitur sapientia P; nutraukiant kalbą arba pereinant prie kito dalyko: verum, si placet, ad reliqua pergamus; vērumtamen bet gi consilium capit primo stultum, verumtamen clemens. —
   vērō adv.
   1)
   a) tikrai, iš tiesų nullum vero id quidem argumentum est; v. culpari P; multam vero operam frustra consumpsi.
   b) taip, žinoma, gi fuistine in scholis philosophorum? vero ac libenter quidem; hocine dixisti? dixi vero; nos vero volumus; perge vero, Crasse; audite vero; minime vero žinoma ne, tikriausiai ne.
   2) bet, o, gi, dar gi haec sunt leviora, illa vero graviora atque magna; audivit tres partes flumen traduxisse, quartam vero partem citra flumem reliquam esse; saltare vero etiam in vitiis ponitur N.
 • Kuzavinis 2007
  • 1. vēr|um, ī n [vērus]
   1. tiesà, teisýbė; ~um dīcere Te sakýti tiẽsą; ex ~ō S ìš teisýbės;
   2. tikrùmas; ~um est C tìkra