Lotyniškas antraštinis žodis
Tekstas žodyno straipsniuose
 • ab
 • Prielinksnis. Skiemenys: B (1)
 • Sirvydas 1642
  • Auditor Biſkupi. A libellis, à reſponſis, ab aure, à memoria. Kłauſitoias, Atſákitoias, atráśitoias, nuog io kitiemus.
  • Nieucześnik, Alicuius rei exſors, immunis ab omnibus Ne dalinikas.
  • Bierzmowánie. Confirmatio, vnctio ſacra ſanorum, quæ ab Epiſcopo fit. Sakrámentas padrutinimo, Patepimas ſzwintas ſweykuiu nuog Wiſkupo.
  • Odźywienie ſię, Recreatio ab ægritudi[n]e. Atſigaywinimas.
  • Gies, gźenie. Oeſtrũ, furor pecudis ab æſtro percuſſæ. giloimas pekaus.
  • Gleyt, Publica fides, literæ ſecuritatis ab aduerſario. łakſztas nuog wireſniu duotas, del apginimo nuog prieśiniko.
  • Gźę ſię. Stimulor, ab æſtro. Ziłoiu.
  • Kliſterę komu dáć Ab inferiore parte aluũ euocare. Kliſteriu duomi.
  • Kredencerz śrebrowy, Ab argento ſeruus, ſeruus ad argentum potorium & eſcariũ. Aźuweyzdetoias ſudu śidabriniu ſkomios.
  • Od, A, ab, abs. Nuog.
  • Odłog, nieſpráwianie źiemie. Culturæ neglectus, ceſſatio ab aratione agri. Requietus ager, requietum aruum, inarata terra. Dirwonas.
  • odmykam czego, Remoueo aliquid ab oculis. Atſtumiu.
  • odrywam co, Abripio, auello, abſtraho, reuoco ab opere. Atatraukiu.
  • odſadzam kogo od czego, Submoueo aliquem ab officio, Atſtatau ku.
  • omieſzkáć czego, Aberrare ab hora lectionis prandii, &c. Aźutruki ko.
  • podanie czego w zwyczay, Traditio, traditum, mos ab antiquis traditus, padawimas.
  • Rokoſz, Seceſſio, plebis ab optimatibus. Neſuderme.
  • Rozkupiono co. Omnia ab emptoribus diſtracta, empta ſunt, Wiſa iźpirko prekijey.
  • ſpryſzcony, Puſtulatus ab igne. Putekśliotas.
  • Wydźiedźiczam, Exheredo, excludo ab hereditate. Atmetu nuog tewikſztiſtes.
  • Wzmagánie, Recreatio ab ægritudine, recuperatio, reſtauratio virium. Iźgiimas.
  • Zbor, Cætus ab Eccleſia fugitiuorum, conciliabulum hæreticorum. Sueyga heretiku.
  • zbawiam, Saluo, ſeruo, vindico ab interitu. v. záchowuię, wyzwalam.
 • Jokantas 1936
  • 3. ā, ab, abs praep. c. abl. (a prieš priebalsius, ab prieš priebalsius ir balsius, abs daugiausia prieš q ir t).
   I. Erdvėje
   A.
   1) pažymint veikimo išeinamąjį punktą: iš, nuo exercitum ducere ab Allobrogibus; discedere ab Gergovia iš G. apylinkių; erat a Gergovia (nuo) despectus in castra.
   2) trop.
   a) pažymint kilimą: esse a M. Tullio kilti iš; oriundi ab Syracusis; nostri illi a Platone Platono šalininkai, mokiniai.
   b) pažymint veikimo kaltininką: doceri ab aliquo; se ita a patribus didicisse; interfici ab aliquo; perire ab aliquo; a natura ita generati sumus; animus ab ignavia corruptus; *ab arte per meną; niger (pajuodęs) a radiis solis; ab odio L; neglegentius a bene re gesta ire L.
   B.
   1) pažymint, iš kurios pusės kas daroma ar randasi: iš, iš pusės castra munita non erant a porta decumana iš užpakalinių vartų pusės; cecidere ab Romanis (iš romėnų pusės) ducenti equites L; a fronte iš pryšakio, a latere iš šono, a dextra iš dešinės; a septentrionibus iš žiemių pusės; timere aliquid ab aliquo; stare, facere ab aliquo laikyti keno pusę; hoc est a me tai yra mano naudai.
   2) trop.
   a) arčiau apibrėžiant: kuo firmus ab equitatu stipras kavalerija; paratus ab omni re visu kuo aprūpintas (pasiruošęs); inops ab amicis neturįs draugų; laborare a pedibus, a re frumentaria.
   b) pažymint užsiėmimo ypatybę: servus a pedibus liokajus, a manu raštininkas, ab epistulis sekretorius, a rationibus sąskaitininkas.
   C.
   1) pažymint atstumą: nuo, per ab milibus passuum duobus castra posuerunt per du tūkstančius žingsnių atstumo; haud ab re L ne prošal; abesse, distare a loco būti atstui nuo.
   2) trop.
   a) kalbant apie padėties atstumą: homines plurimum a bestiis differunt; primus a rege pirmas po karaliaus.
   b) prie žodžių su sąvoka atskirti: secerne te a bonis; liberare, defendere aliquem ab aliquo. Pinigų apyvartoje: a se dare, solvere pecuniam mokėti iš savo piniginės.
   II. Laiko bėgyje:
   1) nuo, iš ab hora tertia; a pueris.
   2) tuoj po a prima obsidione ad Ciceronem perfugerat.
 • Kuzavinis 2007
  • ab praep. (su abl.) 1. ā variantas prieš žodžius, prasidedančius balsiais, h, l, n, r, s